RADY, TIPY A FORMULÁŘE 

 

Níže předkládám daňové tiskopisy, formou užitečných odkazů a rady a tipy. 

Vše naleznete pěkně pohromadě a přehledně roztříděné do stejnojmenných záložek. Nenalezli jste odpověď na Váš problém? Neváhejte položit svůj dotaz pomocí dotazníku Zeptejte se.

Pokud Vás daňové přiznání trápí, a konec s vyplňováním formuláře máte v nedohlednu, napište, zavolejte - sjednejme si schůzku. Zdanění Vám ušiju na míru, popř. i podám na FÚ. 

 

DOMLUVIT SCHŮZKU

 

Zvažujete odchod do předčasného důchodu?  Ano, lze za podmínky , že máte potřebnou dobu pojištění pro řádný starobní důchod. Do předčasného důchodu můžete odejít  maximálně 3 roky před dosažením penzijního věku, ne však dříve než v 60. letech. Předčasný důchod znamená nejen možnost odejít do důchodu dříve, ale znamená také nižší penzi. Každý důchod má 2 složky, základní výměru a procentní výměru. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů, procentní závisí na získaných dobách pojištění a dosahovaných příjmech. Snížení předčasného důchodu je trvalé, počítá se za každých 90 dní a to:

 • 0,9% za období prvních 360 dnů
 • 1,2% od 361-720
 • 1,5% od 721 dne

Pokud zažádáte o odchod do předčasného důchodu 180 dní před dosažením potřebného věku , procentní výměra se bude krátit o 1,8% výpočtového základu (dva 90 denní úseky)

 

A jak to bude s přivýdělkem?

Až po dobu dosažení důchodového věku není možné  vykonávat  činnost, která zakládá účast na  důchodovém pojištění.Po dobu vykonávaní výdělečné činnosti, která zakládá účast na důchodovém pojištění, nenáleží výplata předčasného důchodu

Jaké jsou tedy možnosti přivýdělku při předčasném důchodu?

 • Zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný příjem je nižší než 2 500 Kč měsičně
 • Zaměstnání na dohodu o provedení práce, kdy rozhodný příjem nepřesahuje 10 000 Kč
 • Samostatná výdělečná činnost, v rozsahu , který v daném kalendářním roce nezakládá účast na důchodovém pojištění

Od data, kdy příjemce předčasného důchodu dosáhne důchodového věku, může vykonávat výdělečnou činnost a vydělávat souběžně s pobíráním důchodu bez omezení

Zdroj: www.cssz.cz

          www.penize.cz

 

 

 • Hodnotu daru na dobročinné účely ve výši  1000 Kč, maximálně  15% ze základu daně. Bezplatné dárcovství krve se počítá jako dar ve výši 2000 Kč.
 • Zaplacené úroky z hypotečního úvěru , nebo stavebního spoření, pokud je úvěr použit na financování vlastního bydleními. 300 000 Kč ročně
 • Úhrn zaplacených příspěvků na penzijní připojištění snížené o  12 000 Kč. Maximálně lze odečíst 12 000 Kč.
 • Úhrn zaplacených příspěvků na životní pojištění, maximálně 12 000Kč
 • Zaplacené příspěvky odborové organizaci maximálně ve výši 3000 za rok
 • Poplatky za zkoušky  maximálně ve výši 10 000Kč, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem a nebo nebyly uplatněny jako daňový výdaj

Bývalí manžele se rozhodli řešit vypořádání společného vlastnictví manželů mimo jiné i tím, že manžel daruje bývalé manželce byt, který vlastnil již před uzavřením manželství a na oplátku manželka mu daruje 1 500 000 Kč.
Zdaňování daru se od r. 2014 řeší daní z příjmů, darovací daň byla zrušena.
Bylo-li ujednáno, že i dárce bude současně obdarován, pro účely daně z příjmů se jedná o koupi nebo směnu. V daném případě by manželka koupila byt za 1,5 mil.Kč. Pokud by v našem případě manžel bydlel v bytě méně než 2 roky,(případně byt vlastnil,ale nebydlel v něm po dobu kratší než 5 let) musel by zdanit darovaných 1 500 000 Kč.

Zákonná povinnost podat Kontrolní hlášení vzniká plátcům DPH s účinností od 1. 1. 2016. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Nejde tedy o tvrzení daně jako takové, avšak správce daně může údaje získané z kontrolního hlášení použít i při stanovení výše daně.

Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty a údaje v něm uvedené vycházejí z velké části z údajů ze současné Evidence pro účely DPH (režim přenesené daňové povinnosti). Z tohoto důvodu je zákonná povinnost plátců podávat výpis z evidence pro daňové účely k 1.1.206 zrušena.

Kdy to začne a koho se týká?

Kontrolní hlášení podává plátce za období, ve kterém

 • přiznává daň na výstupu,
 • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti,
 • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu,
 • uskutečnil, nebo přijal příslušná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Právnické osoby podávají KH za každý kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH. V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně a podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou ve struktuře zveřejněné správcem daně. Datová zpráva může být odeslána z datové schránky nebo prostřednictvím Daňového portálu (www.daneelektronicky.cz). Nově od 1. 1. 2016 budou také všichni plátci podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky!

Kdo není povinen podat kontrolní hlášení

osoba, která není plátcem DPH,

identifikovaná osoba,

plátce, který neuskutečnil, ani nepřijal za sledované období žádná plnění (v režimu přenesené daňové povinnosti neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu,

plátce uskutečnil pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně dle §51zákona o DPH.

Struktura KH

I když kontrolní hlášení vychází z velké částí z evidence pro daňové účely, nemá stejnou strukturu jako výpis z evidence pro daňové účely. Kontrolní hlášení má tři části A, B, C.

V oddíle A se uvádějí uskutečněná plnění, přijatá plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň, a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Tato plnění se uvádějí dle vystavených daňových dokladů za zdaňovací období, kdy se uskutečnilo plnění nebo byla přijata úplata, z níž vznikla povinnost přiznat daň, vždy 1 řádek = 1 DD a je dále členěna pět částí podle druhu plnění:

A1 uskutečněná plnění v RPDP,

A2 pořízení zboží z jiného čl. státu, přijetí sužby nebo zboží s montáží z jiného čl. státu,

A3 zvláštní režim pro investiční zlato,

A4 uskutečněná plnění nad 10 000Kč,

A5 uskutečněná plnění o hodnotě do 10 000 Kč.

Oddíl B zahrnuje zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a uvádějí se jen ta plnění, z nichž plátce uplatnil odpočet daně, a uvádějí se dle přijatých daňových dokladů 1 řádek = 1daňový doklad. Oddíl B má tři sekce:

B1 přijatá zdanitelná plnění v RPDP,

B2 přijatá zdanitelná plnění, u kterých plátce uplatňuje odpočet daně z plnění o hodnotě nad 10 000 Kč,

B3 přijatá plnění od plátců o hodnotě do 10 000Kč.

Je-li na DD plnění s různými sazbami, uvede se do kontrolního hlášení plnění pro každou sazbu na samostatný řádek. Základ daně a DPH lze uvádět v haléřích, nebo zaokrouhlené na koruny.

Do kontrolního hlášení se neuvádí údaje – dodání zboží do jiného čl. státu, ostatní plnění s místem plnění mimo tuzemsko, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném čl. státě, třístranný obchod, vrácení daně dle § 84ZDPH.

Co dělat, když je potřeba opravit kontrolní hlášení? Před uplynutím lhůty pro podání řádného kontrolního hlášení se podává opravné KH, po uplynutí lhůty se podává následné kontrolní hlášení.

Zdroj:www.financnisprava.cz

www.ucetni-portal.cz

Po zrušení daně darovací jsou bezúplatné příjmy řešeny daní z příjmů. Pokud se nejedná o osvobozený příjem a nebylo o tomto bezúplatném příjmu účtováno ve výnosech, zvyšuje se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu tohoto příjmu. Speciální úprava platí pro peněžitý dar na pořízení hmotného majetku a jeho technické zhodnocení. V tomto případě bezúplatný příjem přijatý na pořízení hmotného majetku není předmětem daně a hodnota tohoto daru snižuje vstupní cenu.

Pokud byl u poplatníka zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji a pokud poplatník použije tento bezúplatný příjem k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou o daně osvobozeny, pokud nebylo o tomto příjmu účtováno v nákladech, snižuje se výsledek hospodaření o hodnotu bezúplatného příjmu. Pokud bezúplatný příjem obdrží poplatník, který nevyužije dar pro účely svého podnikání, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji nebude dále upravovat.

V případě, že bude poplatníkovi bezúplatně poskytnuta služba, kterou využije ve svém podnikání v souladu s § 24 odst. 1 ZDP, bude postupováno tak, že o stejnou částku bude základ daně zvýšen [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 16] zároveň o stejnou částku bude základ daně snížen [§ 23 odst. 3 písm c) bod 8 ZDP].

Pokud přijaté bezúplatné plnění souvisí s příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, základ daně se dále upravovat nebude.

Stejným způsobem se bude postupovat u bezúročných zápůjček , výpůjček a výpros.